25/10/2013 | 4899 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về thông qua Chương trình mục tiêu việc làm và giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, xây dựng mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 83/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 10 năm 2013 về việc đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này cụ thể hóa chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu đối với người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được quy định tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu quy định tại Điều 1 Quy định này là người có đủ các điều kiện sau:

1. Có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi; có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự.

2. Đã được các doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao động của Việt Nam sơ tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 3. Người thuộc diện quy định tại Điều 2 Quy định này được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (bao gồm các xét nghiệm HIV và Viêm gan B) theo mức thu chung do UBND tỉnh quy định về mức thu viện phí cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ một lần duy nhất.

Chương II

THỦ TỤC, QUY TRÌNH VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Điều 4. Hồ sơ hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu gồm:

1. Đơn xin khám sức khỏe ban đầu có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú (theo mẫu số 01 kèm theo Quy định này).

2. Giấy giới thiệu đi khám sức khỏe ban đầu do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố cấp trực tiếp cho đối tượng (theo mẫu số 02 kèm theo Quy định này).

Điều 5. Quy trình hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu:

1. Người lao động viết đơn xin khám sức khỏe ban đầu để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú và nộp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố nơi cư trú.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tiếp nhận đơn của người lao động, đối chiếu với danh sách lao động được sơ tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do doanh nghiệp được phép đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc các đơn vị tạo nguồn xuất khẩu lao động cung cấp. Trong thời gian 01 ngày (ngày làm việc), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố cấp Giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng (có giá trị sử dụng trong 5 ngày).

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đối tượng.

3. Người lao động trực tiếp nộp giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng theo quy định và không thu tiền chi phí khám sức khỏe ban đầu. Trong thời hạn 02 ngày (ngày làm việc), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trao kết quả cho người lao động.

Điều 6. Nguồn tài chính hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe ban đầu được sử dụng từ ngân sách của tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành:

1. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, các doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ Chương trình mục tiêu việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, tổng hợp số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khám sức khỏe ban đầu gửi Sở Y tế để làm cơ sở xây dựng dự toán.

d) Cuối năm, trên cơ sở số liệu báo cáo của Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Trên cơ sở dự toán kinh phí hỗ trợ khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Sở Y tế lập, Sở Tài chính tổng hợp chung vào dự toán hàng năm, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm thực hiện hỗ trợ cho người lao động theo quy định.

4. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho người lao động theo Quy định này.

b) Kiểm tra, giám sát về chuyên môn đối với hoạt động khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

c) Hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định hiện hành; thẩm tra, xét duyệt quyết toán và tổng hợp chung vào quyết toán ngành y tế; cuối năm tổng hợp, báo cáo số lượng người và kinh phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan.

d) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán kinh phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Tài chính.

5. Trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi:

a) Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; quản lý hồ sơ, chứng từ khám sức khỏe, tổng hợp trình Sở Y tế.

b) Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo số lượng và danh sách người đến khám, số người đạt, số người không đạt, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ khàm sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Y tế và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

6. Trách nhiệm của Doanh nghiệp được phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đơn vị tạo nguồn xuất khẩu lao động:

a) Hướng dẫn người lao động lập thủ tục để được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Sau thời gian 02 ngày từ khi tổ chức sơ tuyển, doanh nghiệp được phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đơn vị tạo nguồn xuất khẩu lao động lập và cung cấp danh sách người lao động được sơ tuyển cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

7. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố chỉ đạo :

a) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận đơn xin khám sức khỏe ban đầu của người lao động, xem xét cấp giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng theo đúng quy định.

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình thực hiện cho UBND huyện, thành phố và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động về Quy định này.

- Trong thời gian 01 ngày (ngày làm việc) từ khi nhận đơn của người lao động, xem xét ký xác nhận vào Đơn xin khám sức khỏe ban đầu cho người lao động.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và các cơ quan liên quan phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét giải quyết./.

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Cho đối tượng đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, thành phố …………

Tôi tên là: .............................................................. Giới tính: ......................

Ngày tháng năm sinh: ......../......../...................., hộ khẩu thường trú tại: …..............

Tôi đã được Công ty .............................................................................….

.................................................. sơ tuyển đi lao động tại ……………..

Tôi viết Đơn này đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (thành phố) ………………. xem xét cấp Giấy giới thiệu để tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khám sức khỏe ban đầu theo Quy định về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của UBND tỉnh./.

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn ……

(Ký tên, đóng dấu)

............., ngày ....... tháng ...... năm .....

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

 

UBND HUYỆN, TP……..
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /GGT

………….., ngày     tháng      năm.....

 

GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Cho đối tượng đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố ………….. giới thiệu:

Ông (bà): …………………………………………………………….

Sinh năm: ………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………..

Đã được Công ty ………………….. sơ tuyển đi làm việc tại ……………..

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khám sức khỏe ban đầu (xét nghiệm HIV và viêm gan B) theo Quy định của tỉnh về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, giúp đỡ ông (bà) …………………………

Giấy Giới thiệu này có giá trị đến hết ngày …./…./……

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 253/QD-UBND, QUYET DINH 253, TINH QUANG NGAI, LAO DONG - TIEN LUONG, THE THAO - Y TE, VAN HOA - XA HOI