16/05/2011 | 6993 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2198/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KINH PHÍ, MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/2/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét tờ trình của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 469/TTr.LS: LĐTBXH-TC ngày 8/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm như sau:

1. Đối tượng được tặng quà:

Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2)

2. Mức tặng quà:

a. Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán:

- Người cao tuổi 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người tiền mặt và 5m lụa đỏ.

- Người cao tuổi trên 100 tuổi: 1.000.000 đồng/người.

- Người cao tuổi 90 tuổi: 600.000 đồng/người.

- Người cao tuổi (ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95): 500.000 đồng/người.

b. Tặng quà nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10):

Người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên: 1.000.000 đồng/người

3. Kinh phí tặng quà:

- Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Kinh phí tặng quà Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tặng quà Người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, gửi Sở Tài chính theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và tổ chức tặng quà Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Văn phòng TU;
- Các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng: LĐCSXH, KT, TH;
- Lưu VT, LĐCSXH.
(UBND các quận, huyện, thị xã sao gửi Quyết định này tới UBND các Phường, xã, thị trấn trực thuộc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2198/QD-UBND, QUYET DINH 2198, THANH PHO HA NOI, KINH PHI MUNG THO NGUOI CAO TUOI HANG NAM, BO MAY HANH CHINH