07/08/2012 | 4016 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 7 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VÀO ĐIỀU 8 VÀ ĐIỀU 11 TẠI QUY ĐỊNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2010/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điểm vào Điều 8 và Điều 11 tại quy định của Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Điểm h vào Khoản 5, Điều 8 như sau:

“h) Đối với cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu nằm trên các tuyến Quốc lộ phải có văn bản thỏa thuận đấu nối của cơ quan có thẩm quyền”.

2. Bổ sung Điểm g vào Khoản 1, Điều 11 như sau:

“g) Công trình xây dựng nằm trên phạm vi địa giới hành chính từ hai (02) đơn vị cấp huyện trở lên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Công Chánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21/2012/QD-UBND, QUYET DINH 21, TINH HAU GIANG, CAP GIAY PHEP XAY DUNG, GIAY PHEP XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI