22/12/2005 | 4125 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1911/2005/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2003/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Nghị định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số: 11/2005/NQ-HĐND ngày 09/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam kỳ họp thứ 5 khóa XVI về giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Thay thế Quyết định số: 1825/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá các loại đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức; cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 


Nơi nhận:

-Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ; Tài chính, TN-MT, Xây dựng;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, TCTM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Đinh Văn Cương

  
(CÓ FILE ĐÍNH KÈM)
 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1911/2005/QD-UBND, QUYET DINH 1911 2005, TINH HA NAM, GIA DAT, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH, TAI NGUYEN - MOI TRUONG