29/12/2006 | 4746 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh,, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG TÁC Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 9 về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Liên Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1336/TTLS-NV-TC-GDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2006 về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố và Tờ trình số 830/TTr-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục công tác tại các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố như sau:

1. Các xã, phường được xác định khó khăn gồm:

- Huyện Củ Chi: 13 xã (An Phú, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Trung An, Phú Mỹ Hưng, Bình Mỹ, Hòa Phú, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Tân Thạnh Đông, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ).

- Huyện Bình Chánh: 06 xã (Tân Nhựt, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Đa Phước, Qui Đức và Phạm Văn Hai).

- Huyện Nhà Bè: 06 xã (Hiệp Phước, Phước Lộc, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phú Xuân).

- Huyện Hóc Môn: 04 xã (Đông Thạnh, Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng).

- Huyện Cần Giờ: 07 xã, thị trấn (Cần Thạnh, Bình Khánh, Long Hòa, Thạnh An, Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp).

- Quận 9: 05 phường (Long Trường, Trường Thạnh, Phú Hữu, Long Phước, Long Bình) đang áp dụng cơ chế xã.

2. Mức trợ cấp: 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/người/tháng.

3. Đối tượng trợ cấp: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục trong chỉ tiêu biên chế được giao tại 41 xã, phường nêu trên.

4. Thời gian thực hiện: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 189/2006/QD-UBND, QUYET DINH 189, THANH PHO HO CHI MINH, TRO CAP CAN BO, TRO CAP GIAO VIEN, NGANH GIAO DUC, XA PHUONG KHO KHAN, LAO DONG - TIEN LUONG, GIAO DUC