28/12/2011 | 3364 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 162/2011/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐN17 ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh khoá 17 về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Cục thuế Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) tại cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh.

2. Cơ quan thu lệ phí trước bạ là cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh.

3. Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ là 12%.

4. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 162/2011/QD-UBND, QUYET DINH 162, TINH BAC NINH, THU LE PHI TRUOC BA, O TO CHO NGUOI DUOI 10 CHO NGOI, THUE - PHI - LE PHI