28/07/2009 | 3779 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 28 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh chưa có quy định về xếp hạng và mức phụ cấp chức vụ của bộ, ngành Trung ương như sau:

- Giám đốc và tương đương: Hệ số 0,6;

- Phó giám đốc và tương đương: Hệ số 0,4;

- Trưởng phòng và tương đương: Hệ số 0,3;

- Phó Trưởng phòng và tương đương: Hệ số 0,2;

Đối với các đơn vị đã có hướng dẫn xếp hạng và phụ cấp chức vụ của bộ, ngành Trung ương thì thực hiện theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Điều 2. Mức phụ cấp trên được thực hiện kể từ ngày 01/7/2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15/2009/QD-UBND, QUYET DINH 15, TINH QUANG TRI, PHU CAP CHUC VU LANH DAO, PHU CAP CHUC VU LANH DAO QUANG TRI, CHUC VU LANH DAO DON VI SU NGHIEP, DON VI SU NGHIEP TRUC THUOC SO, DON VI SU NGHIEP TRUC THUOC BAN, DON VI SU NGHIEP TRUC THUOC NGANH, SO BAN NGANH CAP TINH QUANG TRI, DON VI SU NGHIEP QUANG TRI, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC