21/11/1994 | 4460 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1057-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 1057-BYT/QĐ NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 1994 VỀ VIỆC BAN HÀNH 7 TIÊU CHUẨN VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch, Vụ khoa học - đào tạo, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 7 tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (có phụ lục kèm theo).

1. Danh mục các phụ gia thực phẩm và giới hạn cho phép sử dụng (Phụ lục 1).

- Các chất phụ gia bảo quản

- Các chất phụ gia chống ô-xy hoá

- Các chất phụ gia điều hoà độ a xít

- Các chất phụ gia gây nhũ hoá

- Các chất phụ gia ổn định

- Các chất phụ gia điều vị

- Các chất phụ gia chống vón cục

- Các chất phụ gia chống tạo bọt

- Các chất phụ gia tạo ngọt

- Các chất phụ gia làm tăng độ đông đặc và dày.

2. Danh mục các chất dinh dưỡng cho phép bổ sung thêm vào thực phẩm và giới hạn sử dụng (Phụ lục 2).

- Vintmin và muối khoáng

- Axitsamin

- Axít béo

3. Quy định mức năng lượng tối đa của các loại thực phẩm năng lượng thấp (Phụ lục 3).

4. Giới hạn các chất dinh dưỡng trong bột dinh dưỡng và thức ăn đóng hộp cho trẻ em (Phụ lục 4).

5. Danh mục và giới hạn các phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thức ăn cho trẻ em (Phụ lục 5).

6. Giới hạn kim loại nặng tối đa cho phép có trong thực phẩm (Phụ lục 7).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu tiêu chuẩn nào chưa phù hợp thì nghiên cứu trình lãnh đạo Bộ xem xét để bổ sung, sửa đổi.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1057-BYT/QD, QUYET DINH 1057-BYT 1994, BO Y TE, 7 TIEU CHUAN VE SINH AN TOAN THUC PHAM, THE THAO - Y TE