08/07/2005 | 4221 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1002/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị sự nghiệp, có con dấu riêng để giao dịch, có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được quy định tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP.

Điều 2. Điều hành hoạt động của Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền là Giám đốc; giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm di Thống đốc bổ nhiệm.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền thực hiện theo “Quy chế tổ chức và hoạt động” do Thống đốc ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2005.

Điều 5. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1002/2005/QD-NHNN, QUYET DINH 1002, NGAN HANG NHA NUOC, TRUNG TAM THONG TIN PHONG CHONG RUA TIEN, RUA TIEN, CHONG RUA TIEN, PHONG CHONG RUA TIEN, THANH LAP, TIEN TE - NGAN HANG