10/05/2012 | 4235 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2008/QĐ-UBND NGÀY 12/11/2008 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU VỀ “BAN HÀNH MỨC CHI XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 04/2008/NQ- HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau về “Ban hành mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân”. Lý do: không còn phù hợp với các quy định hiện nay của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (L, Th);
- Phòng KSTTHC;
- CVKT;
- Lưu: VT, Ktr24/5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/2012/QD-UBND, QUYET DINH 07, TINH CA MAU, XAY DUNG VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT, DINH MUC CHI, TAI CHINH NHA NUOC