29/12/2010 | 4976 Lượt xem |

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 34:2010/BTNMT

 

VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

National technical Regulation on Emission of Refining and Petrochemical Industry of Inorganic Substances and Dusts

 

Lời nói đầu

QCVN 34:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

National technical Regulation on Emission of Refining and Petrochemical Industry of Inorganic Substances and Dusts
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN34:2010/BTNMT, QUY CHUAN QCVN34:2010, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, QCVN 34:2010/BTNMT, BO MAU HOP DONG CHO VAY, KHI THAI CONG NGHIEP LOC HOA DAU, BUI VA CAC CHAT VO CO, TAI NGUYEN- MOI TRUONG