16/11/2009 | 9718 Lượt xem |

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

 

 

VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts

 

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu

QCVN 19: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường..

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: QCVN19:2009/BTNMT, QUY CHUAN QCVN19:2009, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, QCVN 19:2009/BTNMT, KHI THAI CONG NGHIEP, BUI VA CAC CHAT VO CO, TAI NGUYEN- MOI TRUONG