23/09/2009 | 3538 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 47/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường, thành lập các phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương như sau:

1. Điều chỉnh 15,65 ha diện tích tự nhiên và 884 nhân khẩu của phường Thanh Bình về phường Lê Thanh Nghị để quản lý.

Phường Lê Thanh Nghị có 99,59 ha diện tích tự nhiên và 9.207 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lê Thanh Nghị: Đông Bắc giáp phường Trần Phú; Đông và Nam giáp phường Hải Tân; Tây giáp phường Tân Bình; Bắc giáp phường Phạm Ngũ Lão thuộc thành phố Hải Dương.

2. Thành lập phường Tân Bình trên cơ sở điều chỉnh 261,19 ha diện tích tự nhiên và 12.393 nhân khẩu của phường Thanh Bình.

Địa giới hành chính phường Tân Bình: Đông giáp phường Lê Thanh Nghị và phường Phạm Ngũ Lão; Đông Nam giáp phường Hải Tân; Tây giáp phường Tứ Minh; Nam giáp xã Thạch Khôi; Bắc giáp phường Thanh Bình và phường Phạm Ngũ Lão thuộc thành phố Hải Dương.

3. Thành lập phường Nhị Châu trên cơ sở điều chỉnh 318,25 ha diện tích tự nhiên và 6.824 nhân khẩu của phường Ngọc Châu.

Phường Nhị Châu có 318,25 ha diện tích tự nhiên và 6.824 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nhị Châu: Đông giáp xã Nam Đồng; Tây giáp phường Bình Hàn và phường Quang Trung; Tây Nam giáp phường Trần Hưng Đạo; Nam giáp phường Ngọc Châu; Bắc giáp xã An Châu và xã Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Phường Thanh Bình còn lại 271,24 ha diện tích tự nhiên và 8.869 nhân khẩu.

- Phường Ngọc Châu còn lại 316,21 ha diện tích tự nhiên và 12.652 nhân khẩu.

- Thành phố Hải Dương có 7.138,60 ha diện tích tự nhiên và 187.405 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 15 phường: Cẩm Thượng, Bình Hàn, Ngọc Châu, Nhị Châu, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Thanh Bình, Tân Bình, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Tứ Minh, Việt Hòa và 6 xã: Ái Quốc, An Châu, Thượng Đạt, Nam Đồng, Thạch Khôi, Tân Hưng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/NQ-CP, NGHI QUYET 47 2009, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP, TINH HAI DUONG, THANH PHO HAI DUONG, BO MAY HANH CHINH