30/08/1983 | 5896 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 384-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1983

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BẢN ĐIỀU LỆ KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 47-NQ/HĐNN7 NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1981 CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoá xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng.

QUYẾT NGHỊ

1. Sửa đổi điểm 1 và điểm 2 của Điều 5 trong bản Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước như sau:

Điểu 1 mới của Điều 5:

- Đối với các liệt sĩ hy sinh trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 20 tháng 12 năm 1960 ở miền Nam, hoặc hy sinh sau ngày 20 tháng 12 năm 1960 nhưng đã tham gia công tác kháng chiến ở miền Nam từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến khi hy sinh, thì truy tặng huân chương kháng chiến hạng nhất.

- Đối với những người bị thương tật được xếp hạng từ 1 đến 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nếu chưa đủ thời gian để xét khen thưởng theo quy định ở Điều 3 của bản Điều lệ, thì xét tặng huy chương Kháng chiến hạng nhì.

Điểm 2 mới của Điều 5:

Đối với các liệt sĩ và những người bị thương tật xếp hạng 6, 7, 8 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoặc các liệt sĩ và những người bị thương tật xếp hạng 6, 7, 8 từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 về sau vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và có tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thì mức khen thưởng thấp nhất là huân chương Kháng chiến hạng ba; nếu có đủ tiêu chuẩn khen thưởng huân chương Kháng chiến hạng ba, thì nâng lên hạng nhì; nếu có đủ tiêu chuẩn khen thưởng huân chương Kháng chiến hạng nhì, thì nâng lên hạng nhất.

2. Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết này.

 

 

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 384-NQ/HDNN7, NGHI QUYET 384-NQ 1983, HOI DONG NHA NUOC, VAN HOA - XA HOI