07/05/1998 | 6285 Lượt xem |

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/1998/NQ-QH10

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BỘ NỘI VỤ THÀNH BỘ CÔNG AN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 1998)

Căn cứ vào Điều 84, Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 2 của Luật Tổ chức Chính phủ và biểu quyết thông qua của Quốc hội ngày 7 tháng 5 năm 1998;
Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ

Đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công an.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 5 năm 1998.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 13/1998/NQ-QH10, NGHI QUYET 13 1998, QUOC HOI, BO MAY HANH CHINH