12/07/2012 | 3196 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2007/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2007 CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM, TRONG CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09/01/2003; Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 27/6/2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn việc khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 12/NQ-HDND, NGHI QUYET 12, TINH BAC GIANG, BO MAY HANH CHINH, VI PHAM HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI