22/09/2011 | 3383 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ KHOẢN CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2011 - 2016)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về việc “Ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội”;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016); Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016)”.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện và đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua, được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII “về việc quy định một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2004 - 2011)”.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10/2011/NQ-HDND, NGHI QUYET 10 2011, TINH BAC LIEU, CHI PHUC VU HOAT DONG CUA HDND, PHUC VU HOAT DONG CUA HDND, PHUC VU HOAT DONG HOI DONG NHAN DAN BAC LIEU, CHE DO CHI TIEU TAI CHINH, DINH MUC CHI TIEU TAI CHINH HDND, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC