28/05/2007 | 11126 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HÀ TĨNH THUỘC TỈNH HÀ TĨNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thành phố Hà tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Tĩnh có 5.632 ha diện tích tự nhiên và 117.546 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Tân Giang, Hà Huy Tập, Đại Nài, Thạch Linh, Thạch Quý, Văn Yên và các xã: Thạch Trung, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Bình.

Địa giới hành chính thành phố Hà Tĩnh: Đông và phía Tây giáp huyện Thạch Hà, phía Nam giáp huyện Cẩm Xuyên, phía Bắc giáp huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà.

 Tỉnh Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và UB Pháp luật của QH;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.
  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Giao thông vận tải;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; 
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ: TH, XDPL, CN, NN, TCCB,
  CCHC, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 89/2007/ND-CP, NGHI DINH 89 2007, CHINH PHU, THANH PHO HA TINH, TINH HA TINH, THANH LAP THANH PHO, BO MAY HANH CHINH