18/11/1996 | 7650 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71-CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN KRÔNG PẮK, M'ĐRẮCK, KRÔNG NÔ VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN KRÔNG PẮK, TỈNH ĐĂK LĂK

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lăk và Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, các xã thuộc các huyện Krông Pắk, M'Đrắck, Krông Nô và đổi tên thị trấn Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk, như sau:

Thành phố Buôn Ma Thuột:

1- Thành lập phường Tân Hoà trên cơ sở 511 ha diện tích tự nhiên và 9.363 nhân khẩu của phường Tân Lập.

Địa giới phường Tân Hoà: Đông giáp xã Ea Tu và xã Hoà Thắng; Tây giáp phường Tân Lập; Nam giáp xã Hoà Thắng; Bắc giáp xã Ea Tu.

2- Thành lập phường Tân An trên cơ sở 1.104 ha diện tích tự nhiện và 8731 nhân khẩu của phường Tân Lập.

Địa giới phường Tân An: Đông giáp xã Ea Tu và Phường Tân Lập; Tây giáp phường Tân Lợi; Nam giáp phường Tân Lập và phường Tân Lợi; Bắc giáp xã Ea Tu và huyện Cư M'gar.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Tân Lập còn lại 1.020 ha diện tích tự nhiên và 13.882 nhân khẩu.

3- Thành lập phường Tân Lợi trên cơ sở 1.407 ha diện tích tự nhiên và 8.501 nhân khẩu của phường Thắng lợi.

Địa giới phường Tân Lợi: Đông giáp phường Tân An; Tây giáp xã Cư Êbur; Nam giáp các phường Tự An, Thắng Lợi, Tân Lập; Bắc giáp huyện Cư M'gar.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Thắng Lợi còn lại 92 ha diện tích tự nhiên và 8.933 nhân khẩu.

4- Thành lập phường Thành Nhất trên cơ sở 1.046 ha diện tích tự nhiên và 7.630 nhân khẩu của phường Thống Nhất.

Địa giới phường Thành Nhất: Đông giáp các phường Tân Tiến, Thống Nhất, Thành Công; Tây giáp xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn); Nam giáp phường Tân Tiến và phường Khánh Xuân; Bắc giáp xã Cư Êbur.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, phường Thống nhất còn lại 62 ha diện tích tự nhiên và 8.200 nhân khẩu.

Huyện Krông Pắk:

1- Thành lập xã Ea Kly trên cơ sở 5.385 ha diện tích tự nhiên và 14.000 nhân khẩu của xã Krông Búk.

Địa giới hành chính xã Ea Kly: Đông giáp huyện Ea Kar; Tây giáp xã Ea Kuăng; Nam giáp xã Vụ Bổn; Bắc giáp xã Krông Búk.

2- Thành lập xã Vụ Bổn trên cơ sở 10.943,7 ha diện tích tự nhiên và 7.000 nhân khẩu của xã Krông Búk.

Địa giới hành chính xã Vụ Bổn: Đông giáp huyện Ea Kar, Tây giáp xã Ea Uy và xã Ea Yiêng; Nam giáp xã Ea Yiêng và huyện Krông Bông; Bắc giáp xã Ea Kly.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Krông Buk còn lại 5. 600 ha diện tích tự nhiên và 8.000 nhân khẩu.

3- Đổi tên thị trấn Krông Pắk thành thị trấn Phước An.

Huyện M'Đrắk:

1- Thành lập xã Ea Lai trên cơ sở 6.866 ha diện tích tự nhiên và 1.566 nhân khẩu của xã Krông Jing.

Địa giới xã Ea Lai: Đông giáp xã Ea H'Mlay; Tây giáp xã Ea Pil; Nam giáp xã Ea Kly; Bắc giáp huyện Krông búk.

2- Thành lập xã Cư Prao trên cơ sở 12.400 ha diện tích tự nhiên và 1.971 nhân khẩu của xã Krông Jing.

Địa giới hành chính xã Cư Prao: Đông giáp xã Ea Bar (huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên); Tây giáp xã Ea Sô (huyện Ea Kar); Nam giáp xã Ea Lai; Bắc giáp xã Ea Sô huyện Ea Kar) và xã Ea Bar (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Krông Jing còn lại 7.700 ha diện tích tự nhiên và 4.799 nhân khẩu.

Huyện Krông Nô

- Thành lập xã Buôn Choah trên cơ sở 5.250 ha diện tích tự nhiên và 2.450 nhân khẩu của xã Nam Đà.

Địa giới xã Buôn Choah: Đông giáp thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana); Tây giáp xã Nam Đà; Nam giáp xã Đắk Rồ; Bắc giáp xã Ea Na (huyện Krông Ana).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Nam Đà còn lại 6.212 ha diện tích tự nhiên và 6.550 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 71-CP, NGHI DINH 71-CP 1996, CHINH PHU, THANH PHO BUON MA THUOT, THANH LAP PHUONG, THANH LAP XA, HUYEN M'DRAK, HUYEN KRONG NO, DOI TEN THI TRAN, TINH DAK LAK, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH