09/11/2000 | 4973 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2000 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ VIÊN SƠN ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG PHÚ THỊNH VÀ MỞ RỘNG PHƯỜNG QUANG TRUNG THUỘC THỊ XÃ SƠN TÂY, TỈNH HÀ TÂY 

CHÍNH PHỦ: 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính xã Viên Sơn để thành lập phường Phú Thịnh và mở rộng phường Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây như sau :

1. Thành lập phường Phú Thịnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 thôn : Phú Nhi, Phú Mai, Hồng Hậu và Yên Thịnh thuộc xã Viên Sơn.

Phường Phú Thịnh có 297,95 ha diện tích tự nhiên và 5.675 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Thịnh : Đông giáp phường Lê Lợi; Tây giáp xã Đường Lâm; Nam giáp phường Ngô Quyền và xã Trung Hưng; Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Mở rộng phường Quang Trung trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên (23,14 ha) và dân số (903 nhân khẩu) của thôn Thuần Nghệ thuộc xã Viên Sơn vào phường Quang Trung.

Phường Quang Trung sau khi mở rộng có 71,7 ha diện tích tự nhiên và 8.487 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quang Trung : Đông giáp xã Viên Sơn; Tây giáp xã Trung Hưng; Nam giáp phường Sơn Lộc, xã Tích Giang và xã Trung Hưng; Bắc giáp các phường Ngô Quyền và Lê Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Phú Thịnh và sáp nhập thôn Thuần Nghệ vào phường Quang Trung, xã Viên Sơn có 286,88 ha diện tích tự nhiên và 5.671 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hà Tây,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP1, TCCB, TH, QHQH,
- Lưu : NC (3), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 66/2000/ND-CP, NGHI DINH 66 2000, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH XA, THANH LAP PHUONG, MO RONG PHUONG, THI XA SON TAY, TINH HA TAY, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH