23/02/1979 | 4514 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1979 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Viện nghiên cứu hạt nhân (trên cơ sở tổ chức của Viện hạt nhân Đà Lạt) và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Viện nghiên cứu hạt nhân có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nghiên cứu chủ trương, phương hướng, kế hoạch, biện pháp xây dựng và phát triển ngành khoa học - kỹ thuật hạt nhân ở nước ta trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt;

2. Thực hiện việc nghiên cứu về khoa học - kỹ thuật hạt nhân (nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng), triển khai thành tựu của khoa học - kỹ thuật hạt nhân nhằm phục vụ kinh tế, quốc phòng và đời sống của nhân dân.

3. Giao dịch với các tổ chức quốc tế về năng lượng, các tổ chức của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước khác chuyên nghiên cứu về hạt nhân, theo quy định của Chính phủ;

4. Cùng các ngành có liên quan thực hiện việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học - kỹ thuật hạt nhân;

5. Quản lý tổ chức và biên chế, kinh phí và tài sản của Viện theo chính sách và chế độ chung của Nhà nước.

Viện được sử dụng con dấu riêng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Viện bao gồm:

1. Phân viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt;

2. Các phòng nghiên cứu trực thuộc Viện;

3. Các phòng chức năng khác.

Điều 4. Viện nghiên cứu hạt nhân do một Viện trưởng phụ trách, có một số Phó viện trưởng giúp việc.

Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân quy định cụ thể về tổ chức và biên chế của Viện theo tinh thần gọn, nhẹ, có hiệu quả thiết thực.

Điều 5. Những điều quy định trước đây trong các Nghị định về tổ chức Viện hạt nhân nay không còn hiệu lực.

Điều 6. Các đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân, Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 59-CP, NGHI DINH 59-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP VIEN, VIEN NGHIEN CUU HAT NHAN