17/04/2008 | 6183 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 47/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP CÁC HUYỆN MAI SƠN, BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La  như sau:

1. Thành lập xã Nà Bó thuộc huyện Mai Sơn trên cơ sở điều chỉnh 2.812,68 ha diện tích tự nhiên và 3.815 nhân khẩu của xã Hát Lót; 3.569,45 ha diện tích tự nhiên và 2.508 nhân khẩu của xã Tà Hộc.

Xã Nà Bó có 6.382,13 ha diện tích tự nhiên và 6.323 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nà Bó: Đông giáp xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên; Tây giáp xã Mường Bon, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn; Nam giáp xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu; Bắc giáp xã Tà Hộc, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

2. Thành lập xã Háng Đồng thuộc huyện Bắc Yên trên cơ sở điều chỉnh 13.108 ha diện tích tự nhiên và 2.017 nhân khẩu của xã Tà Xùa.

Xã Háng Đồng có 13.108 ha diện tích tự nhiên và 2.017 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Háng Đồng: Đông giáp xã Suối Tọ, huyện Phù Yên; Tây giáp xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên; Nam giáp xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên; Bắc giáp xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

3. Thành lập xã Hua Nhàn thuộc huyện Bắc Yên trên cơ sở điều chỉnh 3.536 ha diện tích tự nhiên và 1.798 nhân khẩu của xã Tạ Khoa; 2.321 ha diện tích tự nhiên và 1.259 nhân khẩu của xã Mường Khoa.

Xã Hua Nhàn có 5.857 ha diện tích tự nhiên và 3.057 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hua Nhàn: Đông giáp xã Mường Khoa và xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên; Tây giáp xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu; Nam giáp xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên; Bắc giáp xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Hát Lót còn lại 5.635,32 ha diện tích tự nhiên và 7.791 nhân khẩu.

- Xã Tà Hộc còn lại 8.237,55 ha diện tích tự nhiên và 3.352 nhân khẩu.

Huyện Mai Sơn có 142.377 ha diện tích tự nhiên và 129.513 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hát Lót, Cò Nòi, Tà Hộc, Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm, Chiềng Mung, Mường Bon, Mường Bằng, Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Ve, Chiềng Chung, Mường Tranh, Nà Ớt, Chiềng Nơi, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Nà Bó và thị trấn Hát Lót.

- Xã Tà Xùa còn lại 4.496,6 ha diện tích tự nhiên và 2.104 nhân khẩu.

- Xã Tạ Khoa còn lại 7.456,4 ha diện tích tự nhiên và 3.729 nhân khẩu.

- Xã Mường Khoa còn lại 6.096,5 ha diện tích tự nhiên và 4.162 nhân khẩu.

Huyện Bắc Yên có 109.936 ha diện tích tự nhiên và 52.595 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phiêng Ban, Song Pe, Chiềng Sại, Chim Vàn, Pắc Ngà, Hồng Ngài, Phiêng Côn, Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn, Háng Đồng và thị trấn Bắc Yên.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
 Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, PL, KTN,
TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/2008/ND-CP, NGHI DINH 47 2008, CHINH PHU, HUYEN MAI SON, HUYEN BAC YEN, TINH SON LA, THANH LAP HUYEN, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH