12/04/2002 | 5450 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2002/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ THÁI BÌNH VÀ THỊ TRẤN THANH NÊ THUỘC HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường thuộc thị xã Thái Binh và thị trấn Thanh Nê thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình như sau:

1. Thành lập phường Tiền Phong thuộc thị xã Thái Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tiền Phong.

Phường Tiền Phong có 310,2 ha diện tích tự nhiên và 8.349 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tiền Phong: Đông giáp phường Bồ Xuyên và xã Đông Hòa; Tây giáp xã Phú Xuân; Nam giáp các phường Quang Trung, Bồ Xuyên, Đề Thám; Bắc giáp huyện Vũ Thư.

2. Thành lập phường Trần Lãm thuộc thị xã Thái Bình trên cơ sở toàn bộ điện tích tự nhiên và dân số của xã Trần Lãm.

Phường Trần Lãm có 330 ha diện tích tự nhiên và 13.750 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trần Lãm: Đông giáp xã Vũ Chính và huyện Kiến Xương; Tây giáp phường Kỳ Bá, xã Vũ Chính; Nam giáp xã Vũ Chính; Bắc giáp phường Kỳ Bá và xã Hoàng Diệu.

3. Thành lập thị trấn Thanh Nê - thị trấn huyện ly huyện Kiến Xương trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Kiến Xương và xã Tán Thuật.

Thị trấn Thanh Nê có 681,54 ha diện tích tự nhiên và 11.500 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thanh Nê: Đông giáp xã An Bồi; Tây giáp xã Quang Bình, Quang Minh; Nam giáp xã Quang Trung; Bắc giáp xã Bình Minh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 45/2002/ND-CP, NGHI DINH 45 2002, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, THI XA THAI BINH, THI TRAN THANH NE, HUYEN KIEN XUONG, TINH THAI BINH, BO MAY HANH CHINH