23/11/1959 | 5277 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 416-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1959 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, phiên họp ngày 23 tháng 10 năm 1959 về việc đón tiếp Việt kiều ở Thái-lan, Tân-đảo, Tân thế giới v.v… về nước;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Ban Việt kiều trung ương.

Điều 2: - Ban Việt kiều trung ương có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và đề nghị với Chính phủ những chính sách và biện pháp trong việc đón tiếp Việt kiều và giải quyết công việc làm ăn cho Việt kiều.

- Giúp Chính phủ chỉ đạo công tác hồi hương Việt kiều, tổ chức việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương có liên quan để thực hiện công tác trên.

Điều 3: - Thành phần Ban Việt kiều trung ương gồm có các vị sau đây:

- Ông Nguyễn Khang, Bộ trưởng Thủ tướng phủ: Trưởng ban

- Ông Dương Bạch Mai, Ủy viên thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam: Ủy viên

- Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Hội trưởng Hội Hồng thập tự Việt Nam: Ủy viên

- Ông Nguyễn Văn Tạo, Bộ trưởng Bộ lao động: Ủy viên

- Ông Hoàng Quốc Thịnh, thứ trưởng Bộ Nội thương: Ủy viên

- Ông Nguyễn Tạo, thứ trưởng Bộ nông lâm: Ủy viên

- Ông Nguyễn Văn Chi, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Thủ tướng phủ: Ủy viên

- Ông Tô Quang Đẩu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Ủy viên thường trực

- Ông Hồ Văn Ninh, Giám đốc Vụ tại Bộ Nội vụ: Ủy viên thường trực

Điều 4: - Ban Việt kiều trung ương có một văn phòng giúp việc, tổ chức bộ máy của văn phòng do Ban Việt kiều trung ương quy định.

Điều 5: - Tổ chức bộ máy đón tiếp Việt kiều ở các khu, thành phố, tỉnh do Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh quy định sau khi được sự đồng ý của Ban Việt kiều trung ương.

Điều 6: - Ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ và các Bộ, các địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 416-TTG, NGHI DINH 416-TTG 1959, THU TUONG CHINH PHU, BAN VIET KIEU TRUNG UONG, THANH LAP BAN, BO MAY HANH CHINH