10/07/2001 | 5265 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/2001/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ CHÂU THÀNH A, TỈNH CẦN THƠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ như sau:

1. Thành lập xã Phú Hữu A thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở 1.799 ha diện tích tự nhiên và 10.593 nhân khẩu của xã Phú Hữu;

Địa giới hành chính xã Phú Hữu A: Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Đông Phú; Nam giáp xã Phú Hữu; Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Phú Hữu A, xã Phú Hữu còn lại 3.284 ha diện tích tự nhiên và 20.102 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Ngã Sáu thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở 1.100 ha diện tích tự nhiên và 5.530 nhân khẩu của xã Đông Phước;

Địa giới hành chính thị trấn Ngã Sáu: Đông giáp xã Phú Hữu; Tây giáp xã Đông Phước A; Nam giáp xã Đông Phước; Bắc giáp xã Phú An và xã Đông Phú.

3. Thành lập xã Đông Phước A thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở 2.258 ha diện tích tự nhiên và 9.290 nhân khẩu của xã Đông Phước;

Địa giới hành chính xã Đông Phước A: Đông giáp thị trấn Ngã Sáu; Tây giáp xã Đông Thạnh và huyện Châu Thành A; Nam giáp xã Đông Phước và huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp xã Phú An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Ngã Sáu và xã Đông Phước A, xã Đông Phước còn lại 2.541 ha diện tích tự nhiên và 12.664 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Nhơn Nghĩa A thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở 1.840 ha diện tích tự nhiên và 11.999 nhân khẩu của xã Nhơn Nghĩa;

Địa giới hành chính xã Nhơn Nghĩa A: Đông giáp xã Nhơn Nghĩa; Tây giáp xã Tân Thuận và xã Trường Long Tây; Nam giáp xã Thạnh Xuân; Bắc giáp xã Trường Long và xã Nhơn ái.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Nhơn Nghĩa A, xã Nhơn Nghĩa còn lại 2.066 ha diện tích tự nhiên và 16.713 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Trường Long A thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở 2.771 ha diện tích tự nhiên và 10.619 nhân khẩu của xã Trường Long Tây;

Địa giới hành chính xã Trường Long A: Đông giáp xã Trường Long; Tây giáp xã Trường Long Tây; Nam giáp xã Tân Thuận; Bắc giáp huyện Ô Môn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Trường Long A, xã Trường Long Tây còn lại 2.165 ha diện tích tự nhiên và 7.678 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 37/2001/ND-CP, NGHI DINH 37 2001, CHINH PHU, THANH LAP XA, THANH LAP THI TRAN, HUYEN CHAU THANH, HUYEN CHAU THANH A, TINH CAN THO, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH