17/06/1958 | 4154 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SÁT NHẬP XÃ THÀNH CÔNG, THUỘC HUYỆN HOÀNH BỒ VÀO THỊ XÃ HÒN GAY, KHU HỒNG QUẢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ sắc lệnh số 195-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948. Sửa đổi bởi sắc lệnh số 21-SL ngày 12/2/1950 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính khu Hồng Quảng;
Xét việc sát nhập xã Thành Công, thuộc huyện Hoành Bồ vào thị xã Hoàn Gay, khu Hồng Quảng là cần thiết, có lợi cho sản xuất của nhân dân và sự lãnh đạo công tác chính quyền ở địa phương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sát nhập xã Thành Công, thuộc huyện Hoành Bồ vào thị xã Hòn Gay, khu Hồng Quảng.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính khu Hồng Quảng chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 302-TTG, NGHI DINH 302-TTG 1958, PHU THU TUONG, SAP NHAP XA, HUYEN HOANH BO, XA THANH CONG, THI XA HON GAY, KHU HONG QUANG, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH