04/08/2000 | 5118 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/2000/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN THỐT NỐT, Ô MÔN VÀ PHỤNG HIỆP, TỈNH CẦN THƠ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn thuộc các huyện Thốt Nốt, Ô Môn và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ như sau:

1. Thành lập thị trấn Thanh An thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 185,51 ha diện tích tự nhiên và 3.000 nhân khẩu của xã Thạnh Thắng. 1.595,1 ha diện tích tự nhiên và 9.157 nhân khẩu của xã Thạnh An.

Thị trấn Thạnh an có 1.781,61 ha diện tích tự nhiên và 12.157 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Thạnh An: Đông giáp xã Thạnh An; Tây giáp tỉnh Kiên Giang; Nam giáp xã Thạnh Phú; Bắc giáp xã Thạnh Thắng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn:

Xã Thạnh Thắng có 6.626,48 ha diện tích tự nhiên và 18.913 nhân khẩu.

Xã Thạnh An có 6.736,29 ha diện tích tự nhiên và 16.566 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Thới Lai thuộc huyện Ô Môn trên cơ sở 946,51 ha diện tích tự nhiên và 10.183 nhân khẩu của xã Thới Lai.

Thị trấn Thới Lai có 946,51 ha diện tích tự nhiên và 10.183 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Thới Lai: Đông giáp xã Thới Thạnh và xã Định Môn; Tây; Nam; Bắc giáp xã Thới Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Thới Lai có 3.955,3 ha diện tích tự nhiên và 14.630 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Cây Dương thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 1.512 ha diện tích tự nhiên và 7.981 nhân khẩu của xã Hiệp Hưng.

Thị trấn Cây Dương có 1.512 ha diện tích tự nhiên và 7.981 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cây Dương: Đông; Tây và Nam giáp xã Hiệp Hưng; Bắc giáp xã Hoà Mỹ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hiệp Hưng có 5.281 ha diện tích tự nhiên và 17.121 nhân khẩu.

4. Thành lập thị trấn Kinh Cùng thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 1.300 ha diện tích tự nhiên và 10.288 nhân khẩu của xã Hoà An.

Thị trấn Kinh Cùng có 1.300 ha diện tích tự nhiên và 10.288 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Kinh Cùng: Đông và Nam giáp xã Hoà An; Tây giáp huyện Vị Thuỷ; Bắc giáp xã Tân Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hoà An có 4.753 ha diện tích tự nhiên và 17.512 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 28/2000/ND-CP, NGHI DINH 28 2000, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN THOT NOT, HUYEN PHUNG HIEP, HUYEN O MON, TINH CAN THO, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH