04/08/2000 | 7214 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2000/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN VŨ QUANG THUỘC TỈNH HÀ TĨNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Đức Thọ, Hương Khê và Hương Sơn để thành lập huyện Vũ Quang thuộc tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Thành lập huyện Vũ Quang trên cơ sở các xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (thuộc huyện Đức Thọ), Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, Hương Điền, Vũ Quang (thuộc huyện Hương Khê) và xã Sơn Thọ (thuộc huyện Hương Sơn).

Huyện Vũ Quang có 62.284 ha diện tích tự nhiên và 35.877 nhân khẩu, gồm 12 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú, Hương Thọ, Hương Minh, Hương Đại, Hương Điền, Vũ Quang và Sơn Thọ.

Địa giới hành chính huyện Vũ Quang: Đông giáp huyện Đức Thọ; Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp huyện Hương Khê; Bắc giáp huyện Hương Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Vũ Quang:

Huyện Đức Thọ có 20.904 ha diện tích tự nhiên và 125.260 nhân khẩu, gồm 27 xã và 1 thị trấn;

Huyện Hương Khê có 124.178 ha diện tích tự nhiên và 102.721 nhân khẩu, gồm 20 xã và 2 thị trấn.

Huyện Hương Sơn có 95.020 ha diện tích tự nhiên và 119.240 nhân khẩu, gồm 28 xã và 2 thị trấn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 27/2000/ND-CP, NGHI DINH 27 2000, CHINH PHU, THANH LAP HUYEN, VU QUANG, HUYEN VU QUANG, TINH HA TINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH