16/08/2004 | 9998 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2004 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Đồng Hới.

Thành phố Đồng Hới có 15.554 ha diện tích tự nhiên và 130.636 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Nam Lý, Bắc Lý, Đồng Phú, Phú Hải, Đồng Sơn, Đồng Mỹ, Hải Đình, Hải Thành, Bắc Nghĩa, Đức Ninh Đông và các xã: Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Bảo Ninh, Lộc Ninh, Thuận Đức và Quang Phú.

Địa giới hành chính thành phố Đồng Hới: Đông giáp biển; Tây giáp huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh; Nam giáp huyện Quảng Ninh; Bắc giáp huyện Bố Trạch.

Tỉnh Quảng Bình có 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm các huyện: Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc
và ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải,
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, PC, CN, NN, TCCB, CCHC,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 156/2004/ND-CP, NGHI DINH 156 2004, CHINH PHU, THANH PHO DONG HOI, THANH LAP THANH PHO, TINH QUANG BINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH