31/01/2002 | 5885 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2002 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ TUY HOÀ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN PHÚ HOÀ VÀ THỊ XÃ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tuy Hoà để thành lập huyện Phú Hoà và thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thành lập huyện Phú Hoà trên cơ sở 26.324 ha diện tích tự nhiên và 98.044 nhân khẩu của thị xã Tuy Hoà.

Huyện Phú Hoà có 7 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Hoà An, Hoà Thắng, Hoà Định Đông, Hoà Định Tây, Hoà Trị, Hoà Quang và Hoà Hội.

Địa giới hành chính huyện Phú Hoà : Đông giáp thị xã Tuy Hoà; Tây giáp huyện Sơn Hoà; Nam giáp huyện Tuy Hoà; Bắc giáp thị xã Tuy Hoà và huyện Tuy An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Phú Hoà, thị xã Tuy Hoà còn lại 6.436 ha diện tích tự nhiên và 96.904 nhân khẩu, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 3 xã : Bình Ngọc, Bình Kiến, Hoà Kiến.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- HĐND, UBND tỉnh Phú Yên,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH, QHQH,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15/2002/ND-CP, NGHI DINH 15 2002, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP HUYEN, THI XA TUY HOA, HUYEN PHU HOA, TINH PHU YEN, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH