28/04/1958 | 4552 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147-NV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật số 102-SL/L004 ngày 20-5-1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định số 258-TTg ngày 14-6-1957 quy định chi tiết thi hành Luật số 102-SL/L004 nói trên;
Căn cứ đơn ngày 28-03-1958 của Ban Vận động thành lập hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Hội  Phật giáo Thống nhất Việt Nam được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được duyệt, đính theo Nghị định này.

Điều 2. – Ủy ban hành chính  Hà nội và các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ dân chính Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 


 
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 147-NV, NGHI DINH 147-NV 1958, BO NOI VU, CHO PHEP THANH LAP, HOI PHAT GIAO VIET NAM, VAN HOA - XA HOI