09/01/2004 | 9544 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2004/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THỊNH ĐÁN VÀ ĐỔI TÊN XÃ THỊNH ĐÁN THÀNH XÃ QUYẾT THẮNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

1. Thành lập phường Thịnh Đán trên cơ sở 466,95 ha diện tích tự nhiên và 7.866 nhân khẩu của phường Tân Thịnh; 128,96 ha diện tích tự nhiên của xã Thịnh Đức và 20,27 ha diện tích tự nhiên của xã Thịnh Đán.

Phường Thịnh Đán có 616,18 ha diện tích tự nhiên và 7.866 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thịnh Đán : Đông giáp phường Tân Lập; Tây giáp xã Quyết Thắng; Nam giáp xã Thịnh Đức; Bắc giáp phường Tân Thịnh và xã Quyết Thắng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Thịnh Đán :

Phường Tân Thịnh còn lại 363,35 ha diện tích tự nhiên và 4.822 nhân khẩu.

Xã Thịnh Đức còn lại 1.708,23 ha diện tích tự nhiên và 8.168 nhân khẩu.

Xã Thịnh Đán còn lại 1.292,78 ha diện tích tự nhiên và 12.833 nhân khẩu.

2. Đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14/2004/ND-CP, NGHI DINH 14 2004, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, DOI TEN XA, XA QUYET THANG, PHUONG THINH DAN, TINH THAI NGUYEN, THANH PHO THAI NGUYEN, BO MAY HANH CHINH