09/08/2005 | 5052 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ HÀ GIANG VÀ HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang như sau:

1. Thành lập phường Ngọc Hà thuộc thị xã Hà Giang trên cơ sở 120,90 ha diện tích tự nhiên và 2.399 nhân khẩu của xã Ngọc Đường, 117,20 ha diện tích tự nhiên và 628 nhân khẩu của phường Trần Phú.

Phường Ngọc Hà có 238,10 ha diện tích tự nhiên và 3.027 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngọc Hà: Đông giáp xã Ngọc Đường; Tây giáp các phường Trần Phú, Minh Khai; Nam giáp xã Ngọc Đường; Bắc giáp phường Quang Trung và xã Ngọc Đường.

2. Điều chỉnh 23 ha diện tích tự nhiên và 90 nhân khẩu của xã Ngọc Đường thuộc thị xã Hà Giang về phường Quang Trung quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường Ngọc Hà:

- Xã Ngọc Đường còn lại 3.168,10 ha diện tích tự nhiên và 3.130 nhân khẩu.

- Phường Trần Phú còn lại 244,80 ha diện tích tự nhiên và 6.462 nhân khẩu.

- Phường Quang Trung có 1.132 ha diện tích tự nhiên và 3.623 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Niêm Tòng thuộc huyện Mèo Vạc trên cơ sở 2.013,75 ha diện tích tự nhiên và 2.276 nhân khẩu của xã Niêm Sơn, 1.137,50 ha diện tích tự nhiên và 1.380 nhân khẩu của xã Khâu Vai.

Xã Niêm Tòng có 3.151,25 ha diện tích tự nhiên và 3.656 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Niêm Tòng: Đông giáp tỉnh Cao Bằng; Tây giáp xã Niêm Sơn; Nam giáp tỉnh Cao Bằng; Bắc giáp các xã Khâu Vai, Niêm Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Niêm Tòng:

- Xã Niêm Sơn còn lại 5.371,25 ha diện tích tự nhiên và 3.716 nhân khẩu.

- Xã Khâu Vai còn lại 3.017,50 ha diện tích tự nhiên và 4.588 nhân khẩu.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)
 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 104/2005/ND-CP, NGHI DINH 104 2005, CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP PHUONG, THANH LAP XA, THI XA HA GIANG, HUYEN MEO VAC, TINH HA GIANG, BO MAY HANH CHINH