14/01/2002 | 5189 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2002 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG CHÍ LINH  ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN BẾN TẮM THUỘC HUYỆN CHÍ LINH VÀ ĐỔI TÊN XÃ NINH THỌ THÀNH XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:


Điều 1. Nay giải thể thị trấn nông trường Chí Linh, thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương như sau :

1. Giải thể thị trấn nông trường Chí Linh, huyện Chí Linh. Dân cư của thị trấn nông trường Chí Linh sinh sống trên địa bàn xã nào nay giao về xã đó quản lý.

2. Thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh trên cơ sở 412,88 ha diện tích tự nhiên và 5.703 nhân khẩu của xã Bắc An.

Địa giới hành chính thị trấn Bến Tắm : Đông, Tây và Bắc giáp xã Bắc An; Nam giáp xã Hoàng Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Bến Tắm, xã Bắc An còn lại 4.074,12 ha diện tích tự nhiên và 6.001 nhân khẩu.

3. Đổi tên xã Ninh Thọ, huyện Ninh Giang thành xã Hồng Phong.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐPI, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 09/2002/ND-CP, NGHI DINH 09 2002, CHINH PHU, GIAI THE THI TRAN, DOI TEN XA, THI TRAN NONG TRUONG CHI LINH, THI TRAN BEN TAM, HUYEN CHI LINH, XA NINH THO, XA HONG PHONG, HUYEN NINH GIANG, TINH HAI DUONG, BO MAY HANH CHINH