02/01/2004 | 5711 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐỒNG HỚI VÀ ĐỔI TÊN XÃ THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Thành lập phường Đức Ninh Đông thuộc thị xã Đồng Hới trên cơ sở 313,69 ha diện tích tự nhiên và 5.037 nhân khẩu của xã Đức Ninh.

Địa giới hành chính phường Đức Ninh Đông; Đông giáp các phường Phú Hải, Hải Đình; Tây giáp phường Nam Lý; Nam giáp xã Đức Ninh; Bắc giáp các phường Nam Lý, Đồng Phú.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Đức Ninh Đông, xã Đức Ninh còn lại 519,81 ha diện tích tự nhiên và 6.976 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Bắc Nghĩa thuộc thị xã Đồng Hới trên cơ sở 776,10 ha diện tích tự nhiên và 6.220 nhân khẩu của xã Nghĩa Ninh.

Địa giới hành chính phường Bắc Nghĩa: Đông giáp phường Nam Lý và xã Đức Ninh; Tây giáp phường Đồng Sơn và xã Thuận Đức; Nam giáp xã Nghĩa Ninh; Bắc giáp phường Bắc Lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Bắc Nghĩa, xã Nghĩa Ninh còn lại 1.621,90 ha diện tích tự nhiên và 5.010 nhân khẩu.

3. Đổi tên xã Ngư Thủy thuộc huyện Lệ Thủy thành xã Ngư Thủy Nam.

4. Đổi tên xã Hải Thủy thuộc huyện Lệ Thủy thành xã Ngư Thủy Trung.

5. Đổi tên xã Ngư Hòa thuộc huyện Lệ Thủy thành xã Ngư Thủy Bắc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/2004/ND-CP, NGHI DINH 07 2004, CHINH PHU, THANH LAP PHUONG, DOI TEN XA, THI XA DONG HOI, HUYEN LE THUY, TINH QUANG BINH, BO MAY HANH CHINH