19/01/2009 | 7781 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HƯNG YÊN THUỘC TỈNH HƯNG YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hưng Yên.

Thành phố Hưng Yên có diện tích tự nhiên 4.685,51 ha và 121.486 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính, gồm các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Minh Khai, Lam Sơn, Hiến Nam, An Tảo, Hồng Châu và các xã: Quảng Châu, Hồng Nam, Liên Phương, Trung Nghĩa, Bảo Khê.

Địa giới hành chính thành phố Hưng Yên: phía Đông và phía Nam giáp huyện Tiên Lữ; phía Tây giáp tỉnh Hà Nam; phía Bắc giáp huyện Kim Động.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/ND-CP, NGHI DINH 04 2009, CHINH PHU, THANH PHO HUNG YEN, TINH HUNG YEN, THANH LAP THANH PHO, BO MAY HANH CHINH