24/09/2008 | 11583 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 03/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THUỘC TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Móng Cái.

Thành phố Móng Cái có diện tích tự nhiên 51.827,8ha và 108.016 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính, gồm các phường: Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Trà Cổ, Hải Yên, Hải Hòa và các xã: Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Xuân, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Bắc Sơn, Hải Sơn, Bình Ngọc.

Địa giới hành chính thành phố Móng Cái: Đông và Đông Nam giáp huyện Cô Tô và vịnh Bắc Bộ; Tây và Tây Bắc giáp huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Bắc và Đông Bắc giáp thị xã Đông Hưng tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 03/ND-CP, NGHI DINH 03 2008, CHINH PHU, THANH PHO MONG CAI, TINH QUANG NINH, THANH LAP THANH PHO, BO MAY HANH CHINH