05/01/2005 | 10160 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/2005/NĐ NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TUY HOÀ THUỘC TỈNH PHÚ YÊN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ TUY HOÀ VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG PHÚ LÂM THUỘC THÀNH PHỐ TUY HOÀ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thành phố Tuy Hoà, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên nhưư sau:

1. Thành lập thành phố Tuy Hoà trực thuộc tỉnh Phú Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Tuy Hoà.

Thành phố Tuy Hoà có 6.436 ha diện tích tự nhiên và 123.820 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và các xã: Bình Ngọc, Bình Kiến và Hoà Kiến.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà:

a) Chuyển toàn bộ 2.187 ha diện tích tự nhiên và 7.734 nhân khẩu của xã An Phú, huyện Tuy An về thành phố Tuy Hoà quản lý.

b) Chuyển toàn bộ 2.059 ha diện tích tự nhiên và 30.724 nhân khẩu của thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hoà về thành phố Tuy Hoà quản lý.

3. Thành lập phường Phú Lâm trên cơ sở toàn bộ 2.059 ha diện tích tự nhiên và 30.724 nhân khẩu của thị trấn Phú Lâm (đã chuyển về thành phố Tuy Hoà).

Địa giới hành chính phường Phú Lâm: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Hoà Thành, huyện Tuy Hoà; Nam giáp xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Tuy Hoà; Bắc giáp xã Bình Ngọc và phường 6 thành phố Tuy Hoà.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà và thành lập thêm 1 phường thuộc thành phố Tuy Hoà:

a) Thành phố Tuy Hoà có 10.682 ha diện tích tự nhiên và 162.278 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, phường Phú Lâm và các xã: Bình Ngọc, Bình Kiến, Hoà Kiến và An Phú.

Địa giới hành chính thành phố Tuy Hoà: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Phú Hoà, huyện Sơn Hoà; Nam giáp huyện Tuy Hoà; Bắc giáp huyện Tuy An.

b) Huyện Tuy An còn lại 39.934 ha diện tích tự nhiên và 127.916 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: An Xuân, An Nghiệp, An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Thạch, An Dân, An Cư, An Hiệp, An Thọ, An Hải, An Mỹ, An Lĩnh, An Định, An Hoà, An Chấn và thị trấn Chí Thạnh.

c) Huyện Tuy Hoà còn lại 88.007 ha diện tích tự nhiên và 232.413 nhân khẩu, có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hoà Thành, Hoà Bình 1, Hoà Bình 2, Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Đồng, Hoà Tân Đông, Hoà Tân Tây, Hoà Thịnh, Hoà Xuân Tây, Hoà Xuân Đông, Hoà Xuân Nam, Hoà Vinh, Hoà Tâm, Hoà Hiệp Trung, Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc và Sơn Thành.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ trưưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 03/2005/ND-CP, NGHI DINH 03 2005, CHINH PHU, THANH PHO TUY HOA, THANH LAP THANH PHO, PHUONG PHU LAM, TINH PHU YEN, THANH LAP PHUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH