05/01/2005 | 8884 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ TAM KỲ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ TAM KỲ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ và điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Thành lập phường Hòa Thuận thuộc thị xã Tam Kỳ trên cơ sở 380 ha diện tích tự nhiên và 2.612 nhân khẩu của xã Tam Đàn, 177,50 ha diện tích tự nhiên và 3.169 nhân khẩu của phường Tân Thạnh.

Phường Hòa Thuận có 557,50 ha diện tích tự nhiên và 5.781 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hòa Thuận: Đông giáp các phường Tân Thạnh, An Mỹ; Tây giáp xã Tam Đàn; Nam giáp xã Tam Thái và phường Trường Xuân; Bắc giáp xã Tam Đàn và phường Tân Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường Hòa Thuận:

Xã Tam Đàn còn lại 1.570 ha diện tích tự nhiên và 12.009 nhân khẩu.

Phường Tân Thạnh còn lại 620,10 ha diện tích tự nhiên và 10.331 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tam Đại thuộc thị xã Tam Kỳ trên cơ sở 2.760,50 ha diện tích tự nhiên và 6.149 nhân khẩu của xã Tam Thái.

Xã Tam Đại có 2.760,50 ha diện tích tự nhiên và 6.149 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tam Đại: Đông giáp xã Tam Ngọc và huyện Núi Thành; Tây giáp xã Tam Dân; Nam giáp xã Tam Lãnh và huyện Núi Thành; Bắc giáp xã Tam Thái.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tam Đại, xã Tam Thái còn lại 1.490,50 ha diện tích tự nhiên và 8.024 nhân khẩu.

3. Thành lập huyện Phú Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Dân, Tam Đàn, Tam An, Tam Lộc, Tam Vinh, Tam Thành, Tam Phước, Tam Đại thuộc thị xã Tam Kỳ.

Huyện Phú Ninh có 25.147 ha diện tích tự nhiên và 84.477 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Dân, Tam Đàn, Tam An, Tam Lộc, Tam Vinh, Tam Thành, Tam Phước, Tam Đại.

Địa giới hành chính huyện Phú Ninh: Đông giáp thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành; Tây giáp huyện Tiên Phước; Nam giáp huyện Bắc Trà My; Bắc giáp huyện Thăng Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Phú Ninh:

Thị xã Tam Kỳ còn lại 9.202 ha diện tích tự nhiên và 103.730 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Trường Xuân, An Sơn, Tân Thạnh, An Mỹ, An Xuân, An Phú, Hòa Hương, Phước Hòa, Hòa Thuận và các xã Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú, Tam Ngọc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/2005/ND-CP, NGHI DINH 01 2005, CHINH PHU, HUYEN PHU NINH, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, THANH LAP HUYEN, THI XA TAM KY, TINH QUANG NAM, BO MAY HANH CHINH