08/03/2010 | 1880 Lượt xem |

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 21/2010/ND-CP

Hanoi, March 08, 2010

 

DECREE

ON THE MANAGEMENT OF CIVIL SERVANT PAYROLLS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 13, 2008 Law on Cadres and Civil Servants;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Decree stipulates the management of civil servant payrolls, including principles on the management of civil servant payrolls, bases for identifying civil servant payrolls and contents of management of civil servant payrolls.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21/2010/ND-CP, NGHI DINH 21 2010