06/11/2012 | 8321 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT - TU ngày 03/10/2012 của Thành y Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành ph Hà Nội, UBND thành phHà Nội xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Kết luận số 51-KL/TƯ, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành y Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thcán bộ, đảng viên và đại bộ phận nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực thực hiện Chỉ thị s11-CT/TU về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và các văn bản có liên quan, coi đây là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng, cần chỉ đạo đồng bộ, thường xuyên; có kế hoạch triển khai chặt chẽ, phân công các đồng chí lãnh đạo theo dõi, phụ trách, đảm bảo phù hợp với điều kin cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Xây dựng mô hình tchức đám cưới theo nếp sống văn minh đ các tầng lớp nhân dân trong Thành phố thực hiện.

- Xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, vi phạm Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền vận động

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Tuyên truyền mô hình điểm cơ quan đơn vị, gia đình, cá nhân cán bộ, đng viên tích cực hưởng ứng nếp sng văn minh trong việc cưới và việc xử lý kỷ luật cá nhân, đơn vị vi phạm Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Ni.

- Hình thức tuyên truyền: cổ động trực quan, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, gắn với các cuộc hội họp của cơ quan, đơn vị, bình xét gia đình văn hóa, làng, tổ, đơn vị văn hóa.

- Đối tượng: Tất cả cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên tại các cơ quan đơn vị; nhân dân từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã; tổ dân ph, thôn, làng, từng gia đình.

2. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thành phố phải thực hiện tổ chc cưới cho con, hay bản thân theo những quy định sau:

- Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lvới tinh thần vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm.

- Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).

- Không tổ chức tiệc cưới nhiều lần, nhiều ngày; không mời khách trong giờ làm việc.

- Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức, như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp...

- Việc cưới phải được tổ chức theo đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, đăng ký qun lý hộ tịch và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cơ quan, đoàn thể, gia đình tổ chức mừng lễ cưới đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của địa phương, tôn giáo, dân tộc và hoàn cnh hai gia đình.

- Khuyến khích cô dâu, chú rể và gia đình đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trồng cây lưu niệm tại địa phương trong dịp cưới.

- Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới thay cho việc mời dự tiệc cưới.

- Khuyến khích kết hợp tổ chức lễ trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn cho nhiều đôi nam nữ cùng một thời điểm.

* Chỉ đạo Xây dựng mô hình điểm: UBND quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan đơn vị trên địa bàn, xây dựng mô hình điểm vận động tổ chức lễ cưới mẫu như: Cưới tập thể, tchức tiệc trà và báo hỷ sau lễ cưi, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tổ chức trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn, trên cơ sở đó, từng bước xây dựng mô hình cưới thích hợp.

3. Công tác Kiểm tra

- UBND các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, kết hợp với biện pháp vận động, giáo dục với cương quyết xử lý kỷ luật đi với những trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thsố 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về nếp sng văn minh trong việc cưới.

- Đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp, Thanh tra nhân dân cơ sở định kỳ tổ chức kim tra, đôn đốc việc thực hiện tại địa phương, đơn vị và đi tượng quản lý; Kịp thời xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm thực hiện Chỉ thị s 11-CT/TU ca Thành ủy Hà Nội.

4. Tổng kết khen thưởng: Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan định kỳ, hàng quý, hàng năm các đơn vị tổ chúc sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo cho việc thực hin Chỉ thị được liên tục và mang lại hiệu quả thiết thực theo quy định.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóacủa Thành phố có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai sâu rộng Chỉ thị số 11/CT-TU của Thành y Hà Nội ngày 03/10/2012 về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Triển khai tuyên truyền nội dung và kế hoạch thực hiện trên toàn Thành phố, chỉ đạo hệ thống văn hóa thông tin các cấp làm tốt vai trò thường trực của mình, thường xuyên nắm bắt dư luận, tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện tại cơ sở, kịp thời báo cáo UBND Thành ph.

- Tchức tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới về việc thục hiện sơ kết, tổng kết, khen thưng theo quy định. Rút kinh nghim, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo cho việc thực hiện Chỉ thị được liên tục và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra của Thành phđịnh kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại cơ sở.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, kiến nghị đề xuất, báo cáo UBND thành ph.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ: Chủ trì trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động, gắn hoạt động này với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minhvới việc bình xét thi đua, khen thưởng, đbạt, bổ nhiệm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 11/CT-TU về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3. Đề nghị y ban Kiểm tra Thành ủy: Chỉ đạo y ban kiểm tra các cấp, thanh tra nhân dân ở cơ sđịnh kỳ tổ chức kim tra, đôn đc việc thực hiện tại địa phương, đơn vị và đối tượng quản lý; Phát hiện và xử lý kỷ luật những cá nhân là cán bộ lãnh đạo, đảng viên không chấp hành chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về việc thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh.

4. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc: Là lực lượng nòng cốt quan trọng chỉ đạo gắn nội dung thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh vi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cùng với các tổ chức thành viên vận động các phụ lão nhắc nhở con cháu gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong vic cưi, trong việc quyết định về quy mô, hình thức và nội dung tổ chức các việc cưới của mỗi gia đình.

5. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố: Phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vn động các hội viên và gia đình hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo mô hình điểm lễ cưới mu là tổ chức tiệc trà và báo hỷ sau lễ cưới. Chủ động tổ chức gặp gỡ, tư vấn, thuyết phục và trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên đang ở tuổi kết hôn lựa chọn hình thc cưới mu cho phù hợp vi tinh thần văn minh, tiến bộ.

6. Đề nghị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Thành ph: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên tuổi trẻ xung kích đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; Biểu dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt việc cưới văn minh, tiến bộ, phê phán những biểu hiện phô trương, tốn kém, trái với thuần phong mỹ tục cũng như việc lợi dụng tổ chức cưới để trục lợi. Chủ trì trong việc xây dựng các mô hình cưới mẫu, vận đng hình thức cưới tập thể trong các đôi nam ncó ý định tiến tới hôn nhân.

7. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố: Vận động đối cán bộ công nhân viên chúc, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế thuộc Trung ương trên địa bàn và Thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy. Tổ chức đám cưới tp thể tại nhà văn hóa, câu lạc bcủa cơ quan doanh nghiệp, xây dựng các mô hình cưới tập thể, đặc biệt là ở các khu công nghiệp và khu chế xuất cần có sự hỗ trvề vật chất của đơn vị, các đoàn thể, tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, đảm bảo đúng Luật Hôn nhân và Gia đình; phê phán kịp thời kiểu mời dự cưới đại trà, tổ chức tiệc cưới nhiều lần, tốn kém lãng phí, trục lợi.

8. Đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố: Các cấp hội cần chủ trì, phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội vận động tổ chức đám cưi mẫu, khuyến khích cô dâu, chú rể và gia đình đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, trồng cây lưu niệm tại địa phương trong dịp cưới.

9. Đề nghị Hội Nông dân: Chđạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy với các nội dung vận động gia đình Hội viên tổ chức đám cưới mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa, phê phán các hủ tục như thách cưới, ép duyên; kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm Luật hôn nhân và gia đình.

10. Sở Nội vụ: Tham mưu cho UBND thành phố và hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm không thực hiện Chỉ thị số 11/CT -TU ngày 03/10/2012 của Thành y Hà Nội và Kế hoạch của UBND thành phvề việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chỉ đạo Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố: Bình xét thi đua, khen thưởng các cá nhân và tập thể triển khai thực hiện tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố.

11. Sở Tư pháp Hà Nội:

- Tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch của Trung ương, UBND Thành phtới các hộ gia đình, có văn bn hướng dẫn hệ thống tư pháp cơ sở trong việc tổ chức trao, nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn.

- Có nghiên cứu hướng dẫn những trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài.

- Giáo dục ý thức công dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; gắn với phổ biến giới thiệu Lut Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chng lãng phí, Pháp lệnh cán bộ công chức; điều lệ hộ tịch, các văn bản quy phạm pháp luật khác.

12. Thanh tra Thành phố: Chủ động cùng y ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn Thanh tra nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý cán bộ đảng viên, cán bộ vị phạm, không thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố.

13. Các s, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Có kế hoạch thc hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ th, thiết thực.

14. UBND quận, huyện, thị xã

- UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành y Hà Nội và Kế hoạch của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo, hướng dẫn các xã (phường, thị trn), các làng (bản, t dân phkhu dân cư) có kế hoạch triển khai vviệc thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, phong tục, tập quán của mỗi địa phương.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, kết hợp với biện pháp vận động, giáo dục vi cương quyết xử lý bằng pháp luật đi với những cán bộ đảng viên ctình vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, tổ chức, đoàn thể, ban, ngành của mình, các đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ, có cơ svật chất tham gia công tác này.

- Quan tâm và tạo điều kiện cho việc thực hiện tổ chức đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND các phường, xã, thị trấn.

- Đưa mục tiêu vận động cưới: Trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm vào nội dung thực hiện danh hiệu Làng văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

15. Các cơ quan báo, đài của thành phố Hà Nội

- Xây dựng chuyên trang chuyên mục, dành thi lượng phản ánh sinh động các nội dung thực hin và kết quả giới thiệu những mô hình cưới phù hợp, phê phán những đám cưới không phù hợp với tinh thần ca Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành ph; mở diễn đàn trao đổi, góp ý kiến về việc triển khai nếp sống văn minh trong việc cưới, nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của nhân dân, kiến nghị đề xuất, báo cáo Thành ủy, UBND thành ph.

- Các nội dung, chương trình được phát sóng phải có tính định hướng, giáo dục cao, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người trong xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưi.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vi Thành ủy (Qua ban Tuyên giáo Thành ủy), UBND thành phố (Qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).

UBND thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo, y ban Kiểm tra Thành ủy, y ban mặt trận Tổ quc và các đoàn thể thành phố; Yêu cầu các Thủ trưởng các s, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong phạm vi đối tượng, địa bàn phụ trách, định kỳ báo cáo kết quả với UBND Thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 141/KH-UBND, THANH PHO HA NOI, THUC HIEN NEP SONG VAN MINH, NEP SONG VAN MINH TRONG VIEC CUOI, VIEC CUOI VIEC TANG LE HOI, VAN HOA - XA HOI