01/11/2011 | 4811 Lượt xem |

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 648/HD-SXD

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UB ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên;

Để việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên nay Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên:

a) Các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ thuộc vùng III, áp dụng mức lương tối thiểu là 1.550.000 đồng/tháng.

b) Các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thị còn lại thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu là 1.400.000 đồng/tháng.

c) Khối lượng công tác xây dựng, công tác phát sinh từ ngày 01/10/2011 đến hết 31/12/2012.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

c) Về Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng, Sở Xây dựng sẽ ban hành bộ Đơn giá mới theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

d) Trường hợp các công trình xây dựng sử dụng bộ Đơn giá do địa phương Công bố thì đơn vị căn cứ vào hệ thống thang bảng lương, mức lương tối thiểu bộ Đơn giá đang áp dụng để điều chỉnh cho phù hợp.

- Trường hợp áp dụng Đơn giá có thang, bảng lương thay đổi, điều chỉnh hệ số K:

K

=

Mức lương tối thiểu mới

x

Hệ số tiền lương mới

Mức lương tối thiểu cũ

Hệ số tiền lương cũ

- Trường hợp áp dụng Đơn giá có thang bảng lương không thay đổi chỉ thay đổi mức lương tối thiểu, điều chỉnh hệ số K:

K

=

Mức lương tối thiểu mới

Mức lương tối thiểu Đơn giá đang áp dụng

3. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát: Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng cũng được điều chỉnh theo nguyên tắc trong mục 1 nêu trên.

4. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Trên đây là hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay B./c);
- Bộ Xây dựng;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Các BQLDA, Sở quản lý chuyên ngành;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu VT + KTXDTH.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 648/HD-SXD, HUONG DAN 648, TINH DIEN BIEN, DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, THEO MUC LUONG TOI THIEU MOI TU, XAY DUNG- DO THI