16/05/2008 | 2773 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 906/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1782/UBND-ĐC ngày 01/4/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việc thăm dò đá vôi trắng tại lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 18,7 ha đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2236/NN-LN ngày 11/12/2007, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công văn số 2093/SVHTT-DSVH ngày 07/12/2007, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại công văn số 2673/CV-TaH ngày 07/12/2007).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 1782/UBND-ĐC ngày 01/4/2008 của UBND tỉnh Nghệ An

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐCvàKSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 906/BXD-VLXD, CONG VAN 906, BO XAY DUNG, TAI NGUYEN- MOI TRUONG