06/06/2011 | 1668 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 890/TTg-KTN
V/v vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1627/UBND-NL ngày 26 tháng 5 năm 2011 về công nhận đất ở cho hộ gia đinh, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 không còn hồ sơ đăng ký theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng điểm b khoản 1 Điều 50 và khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai để công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến nay, sử dụng đất ổn định, có ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp, đã kê khai đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo việc công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tư pháp, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, 
Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KNTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 890/TTG-KTN, CONG VAN 890 2011, THU TUONG CHINH PHU, BAT DONG SAN