24/06/2009 | 1003 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 87/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT - BXD.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ (I.C.D)

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 67/CV-C.ty ngày 08/6/2009 của Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ (I.C.D) về việc điều chỉnh dự toán giá gói thầu xây lắp theo Thông tư số 16/2005/TT - BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT - BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thì đối với những khối lượng xây dựng thực hiện kể từ ngày 01/10/2005 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để thương thảo, bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng.

2. Nếu việc điều chỉnh chi phí nêu trên mà dẫn đến vượt Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty đầu tư-Xây dựng và phát triển công nghệ (I.C.D) tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 87/BXD-KTXD, CONG VAN 87 2009, BO XAY DUNG, LAO DONG - TIEN LUONG, XAY DUNG - DO THI