24/06/2011 | 3921 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8326/BTC-TCT
V/v hướng dẫn tất toán tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế và quy trình xử lý các khoản nộp chưa đủ thông tin hạch toán thu NSNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Khoản 3, Điều 25, Chương III Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ và Điểm 4.2.1, Mục I; Điểm 2, Mục II Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn việc tất toán tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế và quy trình xử lý các khoản tiền thuế, tiền phạt người nộp thuế đã nộp NSNN nhưng không đầy đủ các thông tin trên chứng từ để Kho bạc Nhà nước hạch toán thu NSNN như sau:

1. Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố quyết toán tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế, thực hiện chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này tại thời điểm 31/07/2011 để theo dõi trên tài khoản thu NSNN.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện việc quản lý thu, nộp tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế; hoàn trả thuế, bù trừ thuế sau khi đã tất toán tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế theo quy định.

2. Toàn bộ các khoản tiền thuế, tiền phạt được giao cơ quan thuế quản lý đã nộp vào NSNN nhưng không đầy đủ thông tin để Kho bạc Nhà nước hạch toán thu NSNN như chỉ có tổng số tiền nộp, không có mục lục ngân sách, không có cơ quan quản lý thu,… thì Kho bạc Nhà nước hạch toán vào tài khoản “chờ xử lý các khoản thu chưa đủ thông tin hạch toán thu NSNN”.

Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp xác định, bổ sung thông tin để Kho bạc Nhà nước hạch toán từ tài khoản “chờ xử lý các khoản thu chưa đủ thông tin hạch toán thu NSNN” vào tài khoản “thu NSNN” như sau:

- Trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Kho bạc Nhà nước hạch toán vào tài khoản “chờ xử lý các khoản thu chưa đủ thông tin hạch toán thu NSNN”, Kho bạc Nhà nước phải lập và gửi “Thư tra soát” bằng văn bản hoặc “Thư tra soát” bằng điện tử theo mẫu đính kèm công văn này cho cơ quan thuế yêu cầu xác định, bổ sung thông tin của các chứng từ nộp không ghi đầy đủ thông tin để hạch toán thu NSNN.

- Trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thư tra soát của Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế phải xác định, bổ sung đầy đủ thông tin còn thiếu vào thư tra soát, gửi Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp chứng từ nộp của người nộp thuế không thuộc quản lý trực tiếp của cơ quan thuế thì khi nhận được Thư tra soát, cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thuế có liên quan trong hệ thống để xác định và bổ sung thông tin vào Thư tra soát, gửi Kho bạc Nhà nước.

- Sau khi nhận được Thư tra soát của cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước phải hạch toán từ tài khoản “chờ xử lý các khoản thu chưa đủ thông tin hạch toán thu NSNN” vào tài khoản “thu NSNN” nơi được hưởng nguồn thu ngay trong ngày làm việc.

3. Đối với các khoản thu Kho bạc Nhà nước đang hạch toán vào tài khoản “tạm thu của cơ quan thuế”:

- Kho bạc Nhà nước lập thư tra soát gửi cơ quan thuế để chuyển toàn bộ các khoản thu này vào tài khoản thu NSNN.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thư tra soát của KBNN, cơ quan thuế có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh đầy đủ thông tin gửi KBNN để hạch toán từ tài khoản tạm thu vào tài khoản thu NSNN.

Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện tất toán tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế; theo dõi, hạch toán các khoản thu chưa đủ thông tin hạch toán thu NSNN trên tài khoản chờ xử lý nêu trên, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện các nội dung hướng dẫn tại công văn này.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, NSNN, TTr (BTC);
- KBNN;
- TTra, QLN, CNTT;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 


KBNN …………………………….

Số: …………………

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi:

- Cơ quan thu

- Ngân hàng: ……

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Do chứng từ chuyển đến KBNN thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác để hạch toán thu NSNN, nay đề nghị cơ quan thu/Ngân hàng kiểm tra, xác định để bổ sung hoặc điều chỉnh lại thông tin như sau:

Hình thức nộp tiền:£ nộp tiền mặt tại KBNN £ nộp tiền mặt tại ngân hàng £ nộp bằng chuyển khoản tại KBNN £ nộp bằng chuyển khoản tại NH

Chứng từ nộp

Mã số thuế

Tên NNT

Nội dung nộp NSNN

Thông tin trên chứng từ KBNN nhận được

Số

Ngày

Tài khoản

Mã chương

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …………..

 

 

 

 

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(ký tên và đóng dấu)

 

II- ĐIỀU CHỈNH CỦA CƠ QUAN THU/NGÂN HÀNG

Chứng từ nộp

Mã số thuế

Tên NNT

Nội dung nộp NSNN

Thông tin cơ quan thuế/Ngân hàng bổ sung/điều chỉnh lại

Số

Ngày

Tài khoản

Mã chương

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Các tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …………..

 

 

 

 

 

Đề nghị KBNN............................................... Tỉnh, TP..................... căn cứ nội dung điều chỉnh trên đây để hạch toán điều chỉnh theo quy định.

 

 

CƠ QUAN THU/NGÂN HÀNG

 

Phụ trách bộ phận điều chỉnh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng
(ký tên và đóng dấu)

 

III- XÁC NHẬN HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đã hạch toán điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan thu/Ngân hàng nêu trên.

Hạch toán điều chỉnh số liệu ngày……. tháng ….. năm ……

Mã quỹ:........................................................ Mã ĐBHC:...............................................             Nợ TK:...............................

Mã KBNN:..................................................... Mã nguồn NS:.........................................             Có TK:................................

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(ký tên và đóng dấu)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8326/BTC-TCT, CONG VAN 8326 2011, BO TAI CHINH, TAT TOAN TAI KHOAN TAM GIU, HACH TOAN THU NGAN SACH NHA NUOC, THUE - PHI - LE PHI