10/03/2011 | 1436 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/TCT-CS
V/v phí xăng dầu đối với dầu phanh và dung dịch làm mát.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Castrol BP Petco.
(Tầng 7 Cao ốc Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1 – TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 18/01/2011 của Công ty TNHH Castrol BP Petco về việc xin hướng dẫn về phụ phí dầu mỡ nhờn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu quy định đối tượng chịu phí xăng dầu như sau:

“Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ thì đối tượng chịu phí xăng dầu là xăng, dầu, mỡ nhờn (gọi chung là xăng dầu) xuất, bán tại Việt Nam, bao gồm:

a) Xăng, gồm xăng ôtô, xăng dung môi (xăng công nghiệp), xăng máy bay và các loại xăng khác.

b) Dầu, gồm dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazút, dầu nhờn và các loại dầu khác (trừ dầu thực phẩm).

c) Mỡ nhờn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Castrol BP Petco sản xuất, nhập khẩu dầu mỡ nhờn không phân biệt nguồn gốc dầu mỡ nhờn từ dầu mỏ hay dầu mỡ nhờn từ tổng hợp (trừ dầu thực phẩm) đều phải kê khai nộp phí xăng dầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Castrol BP Petco được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 794/TCT-CS, CONG VAN 794 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI