03/09/2009 | 2766 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7702/BGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn triển khai chương trình GDMN năm 2009 – 2010

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục mầm non và công văn số 6665/BGDĐT-GDMN ngày 6/8/2009 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch GDMN năm 2009 – 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới như sau:

I. TẠI TRUNG ƯƠNG:

1. Tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDMN cho các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

2. Xây dựng danh mục bộ thiết bị GDMN tối thiểu để thực hiện Chương trình.

3. Tổ chức giám sát, và hỗ trợ chuyên môn cho một số tỉnh khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ở các trường.

4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn giáo viên mầm non thực hiện Chương trình ở vùng khó khăn.

5. Tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật đồ dùng, thiết bị và biên soạn các loại sách dùng cho trẻ phù hợp với chương trình GDMN mới.

6. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN ở một số tỉnh, thành phố và chuẩn bị tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non tại 2 miền.

II. TẠI ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bố trí cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán tham gia các lớp tập huấn Chương trình GDMN do Bộ tổ chức theo yêu cầu và nội dung của từng lớp.

2. Thực hiện triển khai chương trình GDMN mới ở những trường có đủ điều kiện (về CSVC, đội ngũ giáo viên…) đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trong 3 năm (từ 2009 đến 2012) để đến năm học 2011-2012 Chương trình này được thực hiện ở tất cả các cơ sở GDMN trong tỉnh. Trong kế hoạch, cần nêu cụ thể tỉ lệ các trường thực hiện chương trình GDMN mới trong từng năm học và việc đầu tư các điều kiện cần thiết để thực hiện Chương trình.

3. Triển khai tập huấn về Chương trình GDMN cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên mầm non ở các trường được lựa chọn thực hiện trong năm học 2009 – 2010.

4. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục – Đào tạo quận, huyện thực hiện nội dung giám sát, đánh giá, tham gia tích cực vào việc hướng dẫn, hỗ trợ các trường thực hiện Chương trình GDMN, đồng thời chỉ đạo các trường chưa thực hiện Chương trình mới có kế hoạch tiếp cận dần với Chương trình về nội dung, phương pháp và xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ. Bắt đầu từ năm học này, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sẽ không thực hiện chương trình 36 buổi dành cho trẻ 5 tuổi và tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mẫu giáo.

5. Chỉ đạo các trường thực hiện chương trình GDMN trong năm học này tạo điều kiện và hỗ trợ giáo viên trong đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng CNTT, chủ động trong lập kế hoạch giáo dục, sáng tạo trong việc làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt giúp đỡ các trường triển khai thực hiện Chương trình trong các năm học tiếp theo.

6. Đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện chương trình GDMN. Các tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mà địa phương sử dụng cho giáo viên và trẻ cần được thẩm định hoặc có ý kiến chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ đã có công văn số 95/GDMN ngày 20 tháng 5 năm 2009 về giới thiệu các loại tài liệu gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty cổ phần sách và TBDH các tỉnh, thành phố; Vụ gửi kèm theo công văn này Danh mục tài liệu bổ sung cho năm học 2009-2010).

7. Báo cáo đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình trong các năm học tiếp theo.

8. Tổ chức hội nghị, hội thảo sơ kết sau 1 năm thực hiện Chương trình GDMN để rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện, thu thập những sáng kiến và đề xuất các nội dung cần hướng dẫn rõ ràng hơn.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương để triển khai Chương trình Giáo dục mầm non theo nội dung hướng dẫn trên. Kế hoạch cần được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDMN) trước 30/9/2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non) hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo);
- Công ty thiết bị GD các tỉnh thành;
- Lưu VT, GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
Lê Minh Hà  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7702/BGDDT-GDMN, CONG VAN 7702 2009, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO DUC