18/08/2011 | 1868 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6849/CT-TTHT
V/v: Uỷ nhiệm lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công Ty TNHH CTN Minh Hưng
Địa chỉ: 527-529 Bình Thới, P.10, Q.11, TP.HCM
Mã số thuế : 0302241403

 

Trả lời văn thư ngày 01/08/2011 của Công ty về việc uỷ nhiệm lập hóa đơn, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điều 15, chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ :

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được uỷ nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm (hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hoá đơn ủy nhiệm (nếu là hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử); phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hoá đơn để người mua hàng hoá, dịch vụ được biết.

5. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hoá đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và bên được ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ.

6. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hoá đơn ủy nhiệm trong báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ qui định trên:

- Bên nhận uỷ nhiệm không phải đóng dấu vào chỉ tiêu “người bán hàng” trên hóa đơn.

- Tổ chức kinh doanh không được uỷ nhiệm việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân không kinh doanh khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

- Khi bên ủy nhiệm đã thông báo ủy nhiệm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của bên uỷ nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thì bên nhận ủy nhiệm được bắt đầu xuất hóa đơn từ ngày ghi trong văn bản ủy nhiệm (thời hạn ủy nhiệm : từ ngày... đến ngày...) và phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hoá đơn để người mua hàng hoá, dịch vụ được biết.

- Bên ủy nhiệm lập hóa đơn chịu trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- KT4
- Lưu (TTHT, HC).
1481-126370 NBT

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6849/CT-TTHT, CONG VAN 6849, CUC THUE TP HO CHI MINH, THUE - PHI - LE PHI