18/02/2011 | 11335 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai và tái xuất hàng nhập khẩu phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2703/HQBRVT-GSQL ngày 29/12/2010 và công văn số 0207/HQBRVT-NV ngày 11/02/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc bà Lê Thị Ánh Nguyệt và ông Nguyễn Văn Thành xin phép được hủy tờ khai và tái xuất sang nước thứ 3 (Campuchia) bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp hàng nhập khẩu phi mậu dịch gồm 01 xe ô tô hiệu Toyota Camry, 05 chỗ ngồi, sản xuất năm 2005 và 01 xe ô tô hiệu Honda Odyssey ELX, 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2006 theo tờ khai phi mậu dịch số 01NK/PMDO/C51I và số 02NK/PMDO/C51I ngày 28/04/2010 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/07/2009 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua 05 cửa khẩu cảng biển quốc tế, không quy định cửa khẩu xuất khẩu/ tái xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý để bà Nguyệt và ông Thành được hủy tờ khai phi mậu dịch số 01NK/PMDO/C51I, số 02NK/PMDO/C51I ngày 28/04/2010 và thực hiện thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đối với 02 chiếc xe ô tô nêu trên sang Campuchia bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp với điều kiện 02 xe ô tô phải được vận chuyển trên phương tiện vận tải và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đảm bảo việc giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình vận chuyển tái xuất 02 xe ô tô.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 683/TCHQ-GSQL, CONG VAN 683 2011, TONG CUC HAI QUAN, NHAP KHAU PHI MAU DICH, HUY TO KHAI NHAP KHAU, XUAT NHAP KHAU